Historie domu

Dům v průběhu staletí

Řadový dvoupatrový dům č.3 ve Vlkově ulici se nachází v těsné blízkosti Horního náměstí, při okraji historického jádra města. Tato poněkud periferní poloha ovlivnila v minulosti obchodně řemeslnický ráz i menší velikost domu.

Středověký horizont

Stavební historie domu začala až po obehnání středověkého města hradbami ve 13. století. Písemné údaje o domu a městišti, na kterém stál, bohužel pro tuto nejstarší dobu chybí.
Lze předpokládat, že šlo původně o dřevěné nebo hrázděné stavení, které bývalo ničeno požáry a zase obnovováno. To mohlo být někdy na počátku 15. století pohnutkou k přestavění objektu ve zděný, převážně kamenný dům.
Je třeba zmínit gotický segmentový portálek ve sklepě. Jde o nejhodnotnější architektonický detail v suterénu domu.
Dobově příznačná je rovněž cihlová valená klenba sklepa. Pozdně gotický strop však byl průběžně několikrát vyspravován, takže z něj zůstaly zachovány pouze dva sloupy, z nichž západní sloup s hranolovou hlavicí a postamentem se jeví autentický pozdně gotický.

Renesanční stavební akce

Goticko- renesanční a raně renesanční stavební rozmach města začal během 2. čtvrtiny 16. století. Vznikl menší řadový dům s těsným atriem, do něhož byla obrácena nová arkádová síň zaklenutá dvěma poli křížové klenby.
V domě se zachovaly i fragmenty raně renesančních okenních ostění.
V době vrcholné renesance bylo pravé dvorní křídlo domu prodlouženo a vznikla zda pavlač s dvojnásobnou renesanční arkaturou spočívající na krakorcích a dvou zděných sloupcích. Krakorce i tesané části sloupků byly zhotoveny z místního mušlového vápence. Reliéfní dekor sloupků má tulipánové a srdčité motivy.
Nad levým sloupkem je umístěn kámen s monogramem H. PEN 3, který by mohl odkazovat na jméno tehdejšího majitele domu.

Barokní perioda

Druhou polovinu 17. století ve Znojmě lze charakterizovat jako dobu hospodářského úpadku po třicetileté válce. Stavební stav domu zůstával bez závažnějších kvalitativních architektonických změn.
Na poválečnou obnovu domu poukazuje letopočet 1653, který se nachází na soklíku pravého sloupku pavlače, kam byl zřejmě dodatečně doplněn.
V klenbě sklepa i v konstrukci schodů byly použity cihly neobvyklého formátu, což asi souviselo s poválečnou nouzí o stavební materiál.
V době pokročilejšího baroka obdrželo průčelí domu novou atiku s rovným římsovým ukončením.

Klasicismus a novodobé změny

Klasicistní období bylo pro objekt stavebně nevýrazné pokud se týká vnější úpravy či interiéru domu.
Za zmínku stojí např. klasicistní okenice v atice a štukový podhled s jednoduchým geometrickým zrcadlem ve velkém dvorním pokoji v prvním patře.
Novodobé zásahy ve 2. pol. 20. století byly už vedeny převážně užitkovými zřeteli a měly z hlediska slohového výrazu spíše degradující charakter.
Současná rekonstrukce byla zaměřena na dva hlavní cíle: vytvořit komfortní ubytovací podmínky pro dnešní klientelu (v domě vznikly 4 prostorné apartmány) a zároveň zachovat historický ráz domu. Tato snaha je patrná i v prostorách sklepní pivnice a pivní lázně.
Tento historický dům vytváří kolorit Vlkovy ulice a je pro tuto část Znojma prakticky nenahraditelný.

Přesunout se na začátek